Ksiądz Prałat Józef Frątczak (1923-2013)

Józef Tadeusz Frątczak, syn Teofili z Kozłowskich i Stanisława, urodził się 19 lutego 1923 roku w Kłodawie. Tego samego roku, 11 marca, otrzymał sakrament chrztu w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kłodawie.
Uczęszczał do 7-klasowej szkołę powszechnej w rodzinnej Kłodawie, po ukończeniu której pobierał nauki w Gimnazjum im. Długosza we Włocławku. Po roku nauki przeniósł się do nowo otwartego Gimnazjum im. Piusa X. Edukację przerwała wojna. W czasie okupacji pracował w zawodzie fryzjera. Po wojnie kontynuował naukę, w 1946 roku otrzymał świadectwo ukończenia czterech klas („mała matura”), a w 1947w Liceum im. Jana Długosza uzyskał świadectwo dojrzałości. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.

więcej

Adam Gawrysiak (1912-1995) – we wspomnieniach syna

Adam Gawrysiak, syn Michała i Wiktorii, urodził się 06-04-1912 r. w Arkuszewie, gm. Przedecz.
Tato mój był dwukrotnie w wojsku w latach 30-tych XX w.. Drugi raz jako żołnierz kampanii wrześniowej przeszedł szlak bojowy: Bitwa nad Bzurą, Obrona Warszawy i twierdzy Modlin. W styczniu 1940 r. został wywieziony do Niemiec jako jeniec wojenny do stalagu w Nauen za Berlinem.

więcej

Ks. Tadeusz Gabryelski (1909-1942) zamordowany w Dachau

Tadeusz Gabryelski, syn Narcyza i Marianny z Kowalewskich, urodził się 28 października 1909 roku w Kłodawie (chrzestni: Wiktoria Gabryelska i Jan Janiszewski). Szkołę powszechną ukończył w Kłodawie, a następnie uczył się w gimnazjum w Kole i Liceum im. Piusa X we Włocławku. Maturę zdał w 1929 r. i wstąpił do seminarium we Włocławku. W czasie studiów powierzono mu funkcję superiora w niższym seminarium co było wyrazem zaufania przełożonych do pilnego alumna.

więcej

Jan Grzegorzewicz (1926-2018)- historyk, regionalista, nauczyciel.

Jan Grzegorzewicz urodził się urodził się 13 października 1926 roku w Czeszewie, pow. wągrowiecki. Do Szkoły Powszechnej uczęszczał w Czeszewie.  Młody Jan dorastał w atmosferze tradycji narodowowyzwoleńczych, pracy organicznej, pracowitości i solidności.
W okresie okupacji pracował jako robotnik u rolników niemieckich i przy budowie umocnień przyfrontowych.
Maturę zdał w 1950 r. w Liceum Pedagogicznym w Rogoźnie Wielkopolskim. Pracę zawodową jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 35 w Poznaniu rozpoczął w 1950 roku, ale jako młody nauczyciel dostał zgodę władz na podjęcie studiów.  W latach 1950-55 studiował historię na Uniwersytecie Poznańskim. W czasie studiów pracował w niepełnym wymiarze godzin w Technikum Gastronomicznym w Poznaniu.

więcej